Fri rettshjelp

Hvordan dekkes advokatutgiftene?

Det er i hovedsak to muligheter til å få dekket utgifter til advokatbistand. For det første kan det være at du kvalifiserer til dekning gjennom den statlige fri rettshjelpsordningen. Det mange ikke vet er dessuten at en gjennom sin innbo- eller bilforsikring i stor grad vil kunne få dekket utgifter til advokatbistand.

Den statlige fri rettshjelpsordningen vil kun dekke advokatbistanden dersom forsikringen din ikke dekker advokatutgiftene. Det er derfor viktig å undersøke hvilke forsikringer en har først.

Rettshjelpforsikring

De fleste har et forsikringsforhold gjennom enten innboforsikring, bilforsikring el. En av de tingene forsikringen dekker er utgifter til advokatbistand dersom det oppstår en tvist.

  • Rettshjelpforsikringen dekker i utgangspunktet alle forhold, med unntak av det som er særlig unntatt i forsikringsvilkårene. Hvilke forhold dette er snakk om vil variere mellom forsikringsselskap og i forhold til forsikringstype. Vi anbefaler deg å forhøre deg med ditt forsikringsselskap om hva som dekkes.
  • Dersom rettshjelpforsikringen kommer til anvendelse vil den dekke advokatsalæret basert på innsendt saksomkostningsoppgave. Som klient betaler man bare forsikringens egenandel. Forsikringens egenandel varierer avhengig av selskap (ca. 3 000 - 4 000,-), i tillegg til 20% av medgåtte omkostninger utover dette. Egenandelen innkreves av advokaten.

Fri rettshjelp

  • Fri rettshjelp kan gis innenfor en del avgrensede saksområder.
  • Fri rettshjelp kan enten gis i form av fritt rettsråd eller fri sakførsel. Det er da Staten ved fylkesmannen eller retten som betaler advokathonoraret.
  • I tillegg til at ordningen bare gjelder enkelte rettsområder, er den også behovsprøvet på en del av disse områdene. Det vil si at du må ha inntekt og formue under visse grenser. Inntektsgrensen er i dag (sept '19) på kr. 246 000,- dersom du er enslig, og kr 369.000 for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen er kr. 100 000,- netto.
  • Dersom saken din ikke faller inn under de avgrensende saksområdene, eller du har en inntekt eller formue som overstiger satsene nevnt ovenfor, er det mulig å søke særskilt om dispensasjon.
  • Mottakere av behovsprøvd fri rettshjelp må betale en egenandel for juridisk bistand. Egenandelen er p.t. kr. 995,- i saker med fritt rettsråd. I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 % av utgiftene, begrenset oppad til kr. 4975. Det betales ikke egenandel i saker der fri rettshjelp gis uten behovsprøving, og heller ikke for personer eller ektefeller med årlig brutto inntekt under kr. 100 000,-.