Protector Forsikring ASA dømt til å betale boligkjøper kr.1.650000,- i erstatning for mangler etter avhendingsloven!

Advokatfirmaet Holmen & Co. DA, ved advokat Espen A.

Solberg bisto boligkjøper i saken mot Protector Forsikring ASA.

Kjøper fikk medhold i at det var tilbakeholdt vesentlige opplysninger om boligen, og forsikringsselskapets anførsel om kjøpers undersøkelsesplikt førte ikke frem. Kjøper hadde forut for hovedforhandlingen valgt å re-selge boligen da selger ikke

aksepterte heving, og retten dømte Protector Forsikring til å erstatte det vesentligste av både direkte og indirekte tap som kjøper ble påført, med tillegg av sakskostnader. Nedre Romerike tingrett fant at det var utvist grov uaktsomhet fra selger og megler. Dommen ble ikke anket og er nå rettskraftig.