Fikk medhold i Trygderetten etter gjenopptak

Advokat Stina Saastad bisto klient i Trygderetten i sak om uførepensjon på bakgrunn av ME-diagnose. Saken var tidligere prøvd for Trygderetten.

Klient søkte på nytt og kontaktet advokat Saastad da hun igjen fikk avslag. Saken ble anket inn for Trygderetten hvor det ble anført at tidligere sak skulle gjenopptas og at klienten skulle tilstås uførepensjon som ung ufør. Trygderetten var enig i at den endring som forelå i medisinsk kunnskap om ME kunne medført at saken ville få et annet resultat per i dag. Trygderetten kom til at kjennelsen skulle oppheves og gjenopptas til ny behandling og at klient skulle tilstås uførepensjon for ung ufør.