Tvisteløsning

Som et alternativ til vanlig prosess for domstolene, tilbyr vårt firma mekling ved advokat.

Vellykket mekling avsluttes med en frivillig forliksavtale som bilegger tvisten. Hver part kan på ethvert tidspunkt velge å avbryte meklingen.

Gjennom et forlik er det mulig å komme frem til løsninger som i større grad er tilpasset partenes behov og ønsker enn det en behandling i rettsapparatet vil kunne gjøre.

Både forretningskonflikter og private konflikter kan være godt egnet for mekling. Konflikter relatert til fast eiendom, pengekrav, erstatning, arbeidsliv, arv, ektefelle/samboerskifte, naboforhold m.m. er områder hvor mekling kan gi gode resultater.

Meklingen foregår dels i felles møter med partene og dels i separate møter med en av partene av gangen. Mekleren går frem og tilbake mellom partene og meddeler den annen parts synspunkter og løsningsforslag. Mekleren har taushetsplikt og vil ikke kunne opplyse mer enn det partene tillater til enhver tid. Hele meklingsprosessen er konfidensiell, hvilket også resultatet vil være, dersom partene ønsker det.

Den norske Advokatforening har utarbeidet regler for mekling ved advokat. Se mer info på www.advokatforeningen.no