Barnevernsrett

Barnevern

Ved spørsmål om omsorgsovertagelse eller andre inngrep fra barnevernets side er det nødvendig med advokatbistand. Barns rett til å få vokse opp med sine foreldre og under betryggende forhold er blant de viktigste sakene man kan ta stilling til. Det er derfor avgjørende å ha bistand fra en advokat for å sikre at ens egne, men ikke minst barnets rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte. Det er også viktig å få advokatbistand så tidlig som mulig i saken, i det vi kan bistå ved møter med barneverntjenesten og påvirke eventuelle valg av sakkyndige og deres mandat.

Våre advokater har god kompetanse på dette området, og vil kunne bistå i alle ledd i saken.
Utgifter til advokatbistand dekkes gjennom ordningen med fri rettshjelp. Ved sak for fylkesnemnda eller retten gjelder ingen inntektsbegrensning.